NB! HOIAME ENDA JA TEISTE TERVIST! HAIGENA EI TOHI LASTEAEDA TULLA!

Ramsi Lasteaed „Taruke”
KODUKORD

1. Üldsätted
1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.
1.2. Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
1.3. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine
2.1. Lasteaed on avatud 7.00 – 18.00 (alates 02.11.2015)
Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe-ja kasvatustegevuste algust (kell 9.00) ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava.
2.2. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.
2.3. Laps saabub ja lahkub lasteaiast koos täiskasvanuga või selleks volitatud isikuga (vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajaga).
2.4. Rühma töötajal on keelatud last anda üle alaealisele või selleks volitamata isikule.
2.5. Lapsevanem tuleb lapsele järgi vähemalt 15 min enne lasteaia sulgemisaega. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat kontakttelefonil.
2.6. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötajalapsevanemat (1 tund) peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui antud aja jooksul pole rühma töötajal õnnestunud lapsevanemaga kontakti saada ja lapsevanem ei ole lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest.
2.7. Vanemate kontaktandmete muutumisel palume koheselt teavitada rühma õpetajat.
2.8. Lapsevanem teavitab rühma õpetajat (rühma kontakttelefonil või lasteaia üldtelefonil 434 03 25 või e-kirjaga), kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda. Laps arvestatakse puudujaks teavitamisele järgnevast päevast. Planeeritud puudumisest etteteatamisel vähemalt 2 päeva ette, arvestatakse laps toidult maha esimesest päevast.

3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine
3.1. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe-ja kasvatustegevuse korraldust.
3.2. Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös lasteaia pidaja ja kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.
3.3. Lasteaeda võetakse vastu terve laps. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.
3.4. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervisehäiretest koheselt lapsevanemat telefoni teel ja vajadusel lasteaia direktorit.
3.5. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel direktoriga.
3.6. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik lapsevanemal teavitada õpetajat esimesel võimalusel (kontakttelefonil).
3.7. Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu).
3.8. Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõud, et vähendada komistamis-ja kukkumisohtu.
Lapsed ei kanna lasteaias ehteid (ketid, rippuvad kõrvarõngad vms). Rühma töötajad ei vastuta laste ehete kadumise või purunemise eest.
3.9. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust. Liikumistegevusteks saalis vajab laps T-särki ja lühikesi pükse (soovitav panna kotikesse, kus peal lapse nimi).
3.10. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile. Lapse riided peavad olema puhtad, terved ning lapse välimus korrastatud. Soovitame lapse riided ja jalanõud markeerida.
3.11. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
3.12. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi. Lapsevanem tuleb lapsele järgi esimesel võimalusel, soovitavalt tunni aja jooksul.
3.13. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.
3.14. Lasteaia direktor teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametit ning avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud laste nimesid.
3.15. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemisenõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.
3.16. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimub võimalikult palju laste tegevusi õues.

4. Turvalisuse tagamine
4.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi-ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
4.2. Lasteaias on mängu-ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi-ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.
4.3. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.
4.4. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.
4.5. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.
4.6. Laste puhke-või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.
4.7. Kui laste õuesolekuajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
4.8. Laste ujulasse, basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta suplema viimisel on vähemalt iga seitsme lapse kohta täiskasvanu, kes jälgib pidevalt lapsi ja juhendab vees toimuvaid tegevusi ning osutab vajaduse korral abi.
4.9. Lapsed võivad territooriumilt lahkuda koos lasteaia töötajatega. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides. Kui õppekäigu sihtkoht on väljaspool Ramsi alevikku, registreerib rühma õpetaja selle direktori juures.
4.10. Lapsed ja täiskasvanud kannavad pimedal ajal helkurit.
4.11. Turvalisuse tagamiseks on lasteaia hoones elektrooniline valve ja õuealal videovalve.
4.12. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.
4.13. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordivahenditele, kellel on vastav luba.
4.14. Lasteaia mängualale ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel vaid lükkavad ratast käekõrval.
4.15. Jalgrattaga sõites peab laps kandma sobiva suurusega suurusega kiivrit.
4.16. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.
4.17. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele (kokkulepitud mänguasjade päev). Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
4.18. Lasteasutuses on laste ja täiskasvanute pildistamine ja filmimine avalikuks otstarbeks lubatud ainult isikute nõusolekul.
4.19. Lapse, vanema või töötaja sobimatu käitumise korral, mis ohustab teiste isikute vaimset või füüsilist turvalisust tuleb reageerida koheselt, rakendada pedagoogilisi võtteid või tõkestada edasine sobimatu käitumine ning teavitada direktorit.
4.20. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.